فربد و بابابزرگی جونش

فربد تازه که شروع کرده بود به صحبت اسم بابا بزرگش رو تنها صدا می کرد و هر وقت می گفتم بریم پیش بابایی احمد می گفت آره بریم احمد!!

خیلی هم با آوای خوش ادا می کرد ولی دیگه حالا یاد گرفته با القاب صدا می کنه یا می گه بابا احمد یا می گه بابا جون احمد

عسل مامان دیگه تقریبا بیشتر کلمات رو می تونه بگه ولی به شیوه خودش خیلی هم خوش صحبت شده

/ 0 نظر / 23 بازدید