حمام و آب بازی

قند و نبات من وقتی که می ره حمام خیلی خوش حال و سرحال میشه و آب بازی رو خیلی دوست داره

 

 

لوپ گلی خوشحال بعد از حمام

 این هم یه شعر قشنگ که دوست عزیزم آنا برای فربد نوشته :

مامان رفته تو حمام                                          نی نی رو برده بهمراش
مامان تا دوش باز کرد                                          نی نی صابونو برداش
صابون که لیز لیز بود                                           از دست نی نی افتاد
سرخورد و رفت و رفت تا                                       نزدیک مامان ایستاد
روی یه لیف کوچیک                                            مامان صابون و مالید
وقتی که لیف کفی شد                                      رو دست نی نی کشید
کف، روی دست نی نی                                      مثل ستاره ها شد
آب و که ریخت  رو دستاش                                  ستاره هاش جدا شد
نی نی نشست توی وان                                    آبارو  هی  می پاشید
وقتی که خوشگل می شد                                  بلند بلند می خندید
حالا باید با شامپو                                              مامان بشوره موهاش  
نی نی می ترسه چونکه                                    کف می ریزه رو چشاش

اما دوباره زیر                                                    دوش می ره شاد و خندون
می خواد بگیره با دست                                      آبهای  مثل  بارون
وقتی که شد مثل ماه                                     مامان یه حوله آورد
نی نی رو از تو حمام                                       بغل  گرفت و زود برد
/ 4 نظر / 110 بازدید
آنا

مامان رفته تو حمام نی نی رو برده همراش مامان تا دوش باز کرد نی نی صابونو برداش صابون که لیز لیز بود از دست نی نی افتاد سرخورد و رفت و رفت تا نزدیک مامان ایستاد روی یه لیف کوچیک مامان صابون و مالید وقتی که لیف کفی شد رو دست نی نی کشید کف، روی دست نی نی مثل ستاره ها شد آب و که ریخت رو دستاش ستاره هاش جدا شد نی نی نشست توی وان آبارو هی می پاشید وقتی که خوشگل می شد بلند بلند می خندید حالا باید با شامپو مامان بشوره موهاش نی نی می ترسه چونکه کف می ریزه رو چشاش اما دوباره زیر

آنا

اما دوباره زیر دوش می ره شاد و خندون می خواد بگیره با دست آبهای مثل بارون وقتی که شد مثل ماه مامان یه حوله آورد نی نی رو از تو حمام بغل گرفت و زود برد

نگار

قربون تو مامان با احساس برم. دوستم خدا تو رو واسه پسرت حفظ کنه عزیزم و همینطور این کلم بامزه رو به تو و سعید عزیز ببخشه.[قلب]

نسرین مامان هلیا و دانیال

گل در اومد از حموم بلبل در اومد از حموم[بغل][ماچ]