ناز نازی های عمه

آریا عزیز و گل عمه

آوا عزیز و گلدونه عمه

این دوتا ناز نازی های عزیز برادر زاده هام هستن خیلی خیلی دوستشون دارم و رابطه خوبی هم با فربد دارن آوا خانون غنچه گل وقتی با فربد بازی می کنن خیلی آروم و صمیمی دنبال هم راه می افتن و شیطونی می کنن و آریا هم نقش سوپر من رو برای این دوتا داره و مدام مواظبشون هست

/ 0 نظر / 25 بازدید